FINANCI╦LE STEUN 

ALGEMEEN

U kunt de projecten van de St. Dialoog steunen met een gift (bankrek. zie onderaan). Vermeldt bij uw gift voor welk doel deze bestemd is. U heeft de keuze uit:

- bouwproject (zie de pagina over huizenbouw)

- onderwijsproject (zie de pagina over onderwijs)

Alle giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelastingen. De. St. Dialoog heeft een ANBI-status. 

 

SPECIFIEKE FINANCILE STEUN VOOR CONTACTGEZIN:

U kunt financieel steun verlenen via de Stichting D I A L O O G.
U kunt maximaal 4x per jaar via de stichting geld overmaken naar uw gezin in Roemenië. Hieraan zijn voor U verder geen kosten verbonden.  Het gezin ontvangt het geld volledig  (dus zonder provisiekosten) in Roemeense Lei en tekent met legitimatie voor ontvangst, zodat ook verantwoording afgelegd kan worden aan de gevers.  

Als u voor uw contactgezin overmaakt dient u naam +nummer  van het contactgezin te vermelden. Doet u dit niet dan beschouwt de penningmeester uw gift als een algemene gift voor de andere projecten van de stichting Dialoog.  Als u meerdere contactgezinnen wilt steunen met een gift dan is het aan te bevelen voor elk gezin apart te storten. 

Als u geld overmaakt aan uw contactgezin met een speciaal doel dan moet u dat bij de overschrijving duidelijk vermelden. De mogelijkheden zijn:

- gas/water/licht

- huis- of dakreparatie

- fornuis + gasfles+ aansluitmateriaal: 80,-

- algemeen . De Stichting zet het geld in het laatste geval op die plaatsen in waar er nog te weinig aan specifieke donaties is binnengekomen, bijvoorbeeld   voor het onderwijsproject of voor huisreparatie.

De gezinnen hebben ook vaak behoefte aan brandhout. dat ze dankzij uw steun kunnen kopen. Kosten ca 40 Euro/kuub gezaagd en gekloofd

 De data voor de giften aan contactgezinnen zijn:
1april, 1 juni, 1 september en 1 december.
Het geld moet uiterlijk op genoemde data op onze rekening zijn bijgeschreven.
(mocht uw gift  na deze data binnenkomen dan neemt de penningmeester uw gift mee met de eerstvolgende uitbetaling, tenzij anders overeengekomen) 

Giften s.v.p. overmaken op rek.nr. NL92RABO0343711109  t.n.v. Stichting Dialoog.

Meer info.: tel. 06 38192788 (penningm.) of 035-6946320(secr.)