Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2020
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rc 36.392 14.988
Rabobank spaarrekening 22.451 22.449
Roemenië bank  5.835 1.352
Overlopende activa - -
Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening - -
64.677 38.789
PASSIVA

Stichting vermogen
Stand per 1 januari 38.789 60.436
Resultaat boekjaar 24.673 -21.681
Overlopende passiva - -
Donaties contactgezinnen vooruitontv. 110 35
voedselpakketten vooruitontv. 1.105 0
64.677 37.789
VERLIES EN WINSTREKENING 
2020 2019

Bestedingen Roemenië
Contactgezinnen 10.170 19.048
Renovaties huizen en daken - 23.095
Kachels/fornuizen - 585
Onderwijsproject 11.192 12.743
Studiebeurs studenten 935 1.748
Studiebeurs studenten
Voedselpakketten 7.934 6.663
30.231 63.882
Overige kosten  Roemenië
Administratiekosten 542 805
Postzegels gezinnen NL - -
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) 126 454
Transport (logeren enz.) - 1.191
Vertalen brieven -
Diversen koersverschil 117 30
Bankkosten                -

841

Overige kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal 10

77

Administratiekosten 250

227

Reiskosten - 704
Contributies en abonnementen 43 31
Bankkosten 155 155
PR kosten -

-

TOTAAL LASTEN 31.474 68.397
VERLIES EN WINSTREKENING 
2020 2019
Donaties
Contactgezinnen 13.293 18.315
Algemeen 31.550 18.085
Onderwijsproject 5.030 318
Onderwijsproject Terra - 3.000
Algemeen Terra -   -
Energie - -
Huisreparaties Terra - -
Huis/inrichting/water - -
Brandhout - -
Kachels/fornuizen - -
Zaden - -
Voedselpakketten 6.274 6.998
56.147 46.716
Baten uit bankrekeningen
Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekening - -
Rente Roemenië - -
TOTAAL BATEN 56.147 46.716
RESULTAAT 24.673* -21.681
*NB:. het resultaat is positief doordat vanwege corona
geen huisreparaties en energiehulp konden worden uitgevoerd
82.619 25.034

Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2020