Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2019
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rc 14.988 37.449
Rabobank spaarrekening 22.449 22.446
Roemenië bank  1.352 540
Overlopende activa - -
Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening - -
38.789 60.436
PASSIVA

Stichting vermogen
Stand per 1 januari 60.436 50.962
Resultaat boekjaar -21.681 8.239
Overlopende passiva - -
Donaties contactgezinnen vooruitontv. 35 10
voedselpakketten vooruitontv. 0 1.225
38.789 60.436
VERLIES EN WINSTREKENING 
2019 2018

Bestedingen Roemenië
Contactgezinnen 19.048 18.710
Renovaties huizen en daken 23.095 17.527
Kachels/fornuizen 585 1.696
Onderwijsproject 12.743 10.022
Studiebeurs studenten 1.748 786
Studiebeurs studenten 533
Voedselpakketten 6.663 5.583
63.882 54.857
Overige kosten  Roemenië
Administratiekosten 805 751
Postzegels gezinnen NL - -
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) 454 419
Transport (logeren enz.) 1.191 481
Vertalen brieven -
Diversen koersverschil 30 49
Bankkosten                841
Overige kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal 77

107

Administratiekosten 227

585

Reiskosten 704 1.378
Contributies en abonnementen 31 15
Bankkosten 155 155
PR kosten -

7

TOTAAL LASTEN 68.397 58.804
VERLIES EN WINSTREKENING 
2019 2018
Donaties
Contactgezinnen 18.315 18.812
Algemeen 8.085 19.206
Onderwijsproject 318 90
Onderwijsproject Terra 13.000 10.000
Algemeen Terra -   10.000
Energie - -
Huisreparaties Terra - 5.000
Huis/inrichting/water - 10
Brandhout - -
Kachels/fornuizen - 300
Zaden - -
Voedselpakketten 6.998 3.625
46.716 67.043
Baten uit bankrekeningen
Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekening - -
Rente Roemenië - -
TOTAAL BATEN 46.716 67.043
RESULTAAT -21.681 8.239*
*NB:. het resultaat was positief doordat de Stichting Terra reeds in 2018
een subsidie van 10.000 euro voor 2019 had overgemaakt!
25.034 75.282