BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31-12-2021 31-12-2020
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rc 39.659 36.392
Rabobank spaarrekening 22.451 22.451
Roemenië bank  1.266 5.835
Overlopende activa - -
Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening - -
63.375 64.677
PASSIVA
Stichting vermogen
Stand per 1 januari 64.677 38.789
Resultaat boekjaar -2.906 24.673
Overlopende passiva - -
Donaties contactgezinnen vooruitontv. 110 110
voedselpakketten vooruitontv. 1.494 1.105
63.375 64.677
VERLIES EN WINSTREKENING 

2021

2020

Bestedingen Roemenië
Contactgezinnen 16.461 10.170
Inkoop brandhout - -
Aansluiten water, elektriciteit - -
Renovaties huizen (winterschade) - -
Renovaties huizen en daken 6.227 -
Kachels/fornuizen - -
Sportartikelen school 2.869 -
Onderwijsproject 7.734 11.192
Studiebeurs studenten 1.137 935
Studiebeurs studenten
Voedselpakketten 9.655 7.934
Overige kosten  Roemenië
Administratiekosten 1151 542
Postzegels gezinnen NL - -
Vergoeding vertegenwoordigers - -
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) 462 126
Transport (logeren enz.) - -
Vertalen brieven - -
Diversen koersverschil 117
bankkosten 50 -
Overige kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal 20 10
Administratiekosten 224 250
Reiskosten - -
Contributies en abonnementen 43 43
Bankkosten 161 155
PR kosten - -
TOTAAL LASTEN 46.194 31.474
VERLIES EN WINSTREKENING 
      2021       2020
Donaties
Contactgezinnen 14.788 15.093
Algemeen 15.351 31.550
Onderwijsproject 5.260 5.030
Energie - -
Huis/inrichting/water 211 -
Kachels/fornuizen - -
Voedselpakketten 7.678 6.274
43.288 56.147
Baten uit bankrekeningen
Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekekening - -
Extra rente 2017 - -
Rente Roemenië - -
TOTAAL BATEN 43.288 56.147
Resultaat -2.906 24.673
40.381 80.820