Toelichting vindt u in het Verslag Activiteiten 2018
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rc 37.449 26.473
Rabobank spaarrekening 22.446 22.400
Roemenië bank  540 2.089
Overlopende activa - -
Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening - -
60.436 50.962
PASSIVA

Stichting vermogen
Stand per 1 januari 50.962 46.570
Resultaat boekjaar 8.239 4.302
Overlopende passiva - -
Donaties contactgezinnen vooruitontv. 10 90
voedselpakketten vooruitontv. 1.225
60.436 50.962
VERLIES EN WINSTREKENING 
2018 2017

Bestedingen Roemenië
Contactgezinnen 18.710 23.173
Renovaties huizen en daken 17.527 14.295
Kachels/fornuizen 1.696 1.044
Onderwijsproject 10.022 13.000
Studiebeurs studenten 786 606
Studiebeurs studenten 533 796
Voedselpakketten 5.583 7.934
54.857 60.848
Overige kosten  Roemenië
Administratiekosten 751 916
Postzegels gezinnen NL - -
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten) 419 307
Transport (logeren enz.) 481 724
Vertalen brieven - -
Diversen koersverschil 49 45
Overige kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal

107

106
Administratiekosten

585

520
Reiskosten 1.378 602
Contributies en abonnementen 15 31
Bankkosten 155 139
PR kosten

7

-

TOTAAL LASTEN 58.804 64.238
VERLIES EN WINSTREKENING 
2018 2017
Donaties
Contactgezinnen 18.812 24.180
Algemeen 19.206 20.170
Onderwijsproject 90 2.160
Onderwijsproject Terra 10.000 10.000
Algemeen Terra 10.000                       -
Energie - -
Huisreparaties Terra 5.000 5.000
Huis/inrichting/water 10 795
Brandhout - -
Kachels/fornuizen 300 -
Zaden - -
Voedselpakketten 3.625 6.235
67.043 68.540
Baten uit bankrekeningen
Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekening - -
Extra rente 2017 - -
Rente Roemenië - -
TOTAAL BATEN 67.043 68.540
RESULTAAT 8.239* 4.302
*NB:. het resultaat is positief doordat de Stichting Terra reeds in 2018
een subsidie van 10.000 euro voor 2019 heeft overgemaakt!
75.282 72.842