logo
toelichting vindt u in het Verslag activiteiten 2017
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-12-2017 31-12-2016
ACTIVA   
Vlottende activa
Liquide middelen
Rabobank rc         26.473 24.010
Rabobank spaarrekening         22.400 22.439
Roemenië bank            2.089 120
Overlopende activa                -                  -
Nog te ontvangen rente Rabo spaarrekening                 -    -  
       50.962 46.570
PASSIVA   
Stichting vermogen
Stand per 1 januari       46.570 29.998
Resultaat boekjaar         4.302 16.102
Overlopende passiva                - -
Donaties contactgezinnen vooruitontv.              90 470
      50.962 46.570
logo
VERLIES EN WINSTREKENING 
2017 2016
  
Bestedingen Roemenië
Contactgezinnen       23.173 21.306
Inkoop brandhout                -      - 
Aansluiten water, elektriciteit                -                  -
Renovaties huizen (winterschade)                -                  -
Renovaties huizen en daken         14.295 6.508
Kachels/fornuizen            1.044 801
Huiskoop/huur/verzekeringen                - -
Onderwijsproject       13.000 13.378
Studiebeurs 3 studenten             606                 -
Studiebeurs 6 studenten            796       270,59
Pannen/teilen                - -
Voedselpakketten         7.934 4.478
      60.848 46.742
Overige kosten  Roemenië
Administratiekosten            916 887
Postzegels gezinnen NL              - -
Vergoeding vertegenwoordigers                - -
Onkostenvergoedingen vertegenwoordiger (reiskosten)            307 275
Transport (hotel, enz.)            724 853
Vertalen brieven                - -
Diversen koersverschil              45                 82
        
         
          
kosten Nederland
Drukwerk/Jurnal            106 103
Administratiekosten            520               667
Reiskosten            602 493
Contributies en abonnementen               31 239
Bankkosten            139 144
PR kosten                - 47
TOTAAL LASTEN       64.238 50.553
logo
VERLIES EN WINSTREKENING 
2017 2016
  
Donaties
Contactgezinnen       24.180 20.087
Algemeen       20.170 20.882
Onderwijspoject         2.160 1.604
Studiebeurs Terra                - 1.020
Onderwijsproject Terra       10.000 15.000
Energie                -               363
Huisreperaties           5.000                   -
Huis/inrichting/water              795 1.410
Brandhout                 - 1.010
Kachels/fornuizen                - -
Zaden               -                  -
Voedselpakketten         6.235 5.230
Verkoop dozen en postzegels             -   -
 
      68.540 66.605
Baten uit bankrekeningen
Nog te ontvangen rente Rabo Spaarrekekening            -  -
Extra rente 2017            -                   -
Rente Roemenië              - 29
TOTAAL BATEN       68.540 66.634
Resultaat         4.302 16.102
      72.842 82.736